Grozījumi Savvaļas dzīvnieku piebarošanas noteikumos

Sākums » Aktualitātes » 2014

Grozījumi Savvaļas dzīvnieku piebarošanas noteikumos
Valdība ir apstiprinājusi grozījumus savvaļas dzīvnieku piebarošanas noteikumos.

07.12.2014.

Šie noteikumi Ministru kabinetā apstiprināti 2.decembrī un spēkā tie stāsies pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī, kas parasti notiek divu nedēļu laikā pēc noteikumu apstiprināšanas. 

 

Noteikumos iekļauti šādi grozījumi:

 

1. Aizstāt 2.punktā vārdu „barotavās" ar vardu „ietaisēs".

 

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: „5. Piebarošanas vietas (turpmāk – barotavas) izvieto, ievērojot šo noteikumu prasības un saņemot rakstisku zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja piekrišanu. Pārnadžu barotavas atļauts izvietot tikai tajos medību iecirkņos, kuros atļauts medīt attiecīgās sugas pārnadžus."

 

3. Izteikt 6.punkta ievaddaļu šādā redakcijā: „6. Bez saskaņošanas ar attiecīgā objekta zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju barotavas aizliegts izvietot:"

 

4. Svītrot 7.3.apakšpunktā vārdu „administratīvajās".

 

5. Papildināt noteikumus ar 7.1, 7.2, 7.3 un 7.4 punktu šādā redakcijā:

„7.1 Barību, izņemot sienu, skābsienu un zaru slotiņas, barotavās izvieto, ievērojot šādus nosacījumus:

7.11. barības izvietošanas veids un barotavas konstrukcija nodrošina to, ka barība atrodas vismaz viena metra augstumā virs zemes un tai nevar piekļūt mežacūka;

7.12. ja barībai var piekļūt mežacūka:

7.12.1 barotavas atļauts izvietot tajos medību iecirkņos, kuros atļauts medīt mežacūkas;

7.12.2. barotavas konstrukcija nodrošina dozētu barības padevi (dozatori, mucas);

7.12.3. barotavu kopējais tilpums nepārsniedz 400 litru uz 1000 hektāriem.

7.2 Medību tiesību lietotājam un zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, ja medību tiesības nav nodotas citai personai, ir pienākums pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma sniegt informāciju par barotavas izvietošanas vietu. 7.3 Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs medību tiesību lietotājs, ja medību tiesības ir nodotas, vai zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

74. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā prettiesiski notiek dzīvnieku piebarošana tam neparedzētā vietā, piebarošanas vietu likvidē, savācot un aizvedot barību, un viņš ir tiesīgs prasīt zaudējumu un piebarošanas vietas likvidēšanas izmaksu atlīdzību no šīs piebarošanas vietas ierīkotāja, ja attiecīgās piebarošanas vietas ierīkotājs ir noskaidrots."

 

6. Papildināt noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā: „11.

 

Šo noteikumu 7.1 punkts ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim."

 

Te arī spēkā esošie noteikumi! 

 

Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar Medību likuma
3.panta astoto daļu


1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pieļaujama savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošana.


2. Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošana (turpmāk – piebarošana) ir barības izvietošana speciāli ierīkotās barotavās vai uz zemes, uzglabāšana vai audzēšana savvaļas dzīvniekiem pieejamās vietās šo noteikumu 4.punktā minētajos gadījumos.


3. Piebarošanu reglamentē šie noteikumi, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī citi normatīvie akti dabas aizsardzības jomā, kuros noteikti ierobežojumi piebarošanai.


4. Piebarošana pieļaujama, ja nepieciešams apzināti ietekmēt dzīvnieku uzvedību, pārvietošanos vai uzturēšanos noteiktās vietās, lai mazinātu postījumus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, infrastruktūras un dabas aizsardzības objektiem, kā arī lai uzlabotu dzīvnieku populāciju, veselības stāvokli vai regulētu dzīvnieku skaitu.


5. Piebarošanas vietas (barotavas) izvietojamas saskaņā ar šiem noteikumiem un rakstisku zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja piekrišanu.


6. Bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju barotavas aizliegts izvietot:
6.1. vietās, kur tās var traucēt vai ierobežot meliorācijas sistēmu darbību, zemes apstrādi, tehnikas pārvietošanos, infrastruktūras objektu uzturēšanu vai ugunsapsardzības funkciju veikšanu;
6.2. tuvāk par 100 metriem no priežu, egļu un bērzu jaunaudzēm, kas nav sasniegušas piecu metru augstumu, un apšu jaunaudzēm, kas nav sasniegušas 10 metru augstumu, kā arī šajās audzēs;
6.3. tuvāk par 250 metriem no lauksaimniecības kultūrām.


7. Barotavas aizliegts ierīkot:
7.1. tuvāk par 250 metriem no valsts galvenajiem autoceļiem;
7.2. tuvāk par 250 metriem no medību iecirkņa robežām bez saskaņošanas ar piegulošo platību medību tiesību lietotāju;
7.3. pilsētu administratīvajās teritorijās un tuvāk par 500 metriem no tām;
7.4. teritorijās, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā ir reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes.


8. Ja konstatēti objektīvi apstākļi un nevar rast citu pieņemamu risinājumu sabiedrības drošības vai šo noteikumu 4.punktā minēto mērķu sasniegšanai, piebarošana, neievērojot šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto aizliegumu, ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumā ar ikreizēju Medību koordinācijas komisijas atļauju, kurā ir ietverts objektīvs pamatojums.


9. Piebarošana saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu ir pieļaujama, ja izmantotā barība un tās pasniegšanas veids nekaitē dzīvnieku veselībai.


10. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pievienot komentāru

Vārds *
E-pasts *
Komentārs *
Skaitļu trīs un pieci summa (drošības kods) *
* atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti!