Neaizmirstiet apmainīt sezonas karti!

Sākums » Aktualitātes » 2016

Neaizmirstiet apmainīt sezonas karti!
No 1. aprīļa nepieciešama jauna mednieka sezonas karte.

31.03.2016.

Informācija Zemkopības Ministrijas mājaslapāliecina, lai saņemtu mednieka sezonas karti, ir jāsamaksā valsts nodeva – Eur 14,23. Vecuma un izdienas pensionāriem, kā arī valsts akreditēto augstāko mācību iestāžu pilna laika studentiem nodeva ir – Eur 4,27.


Valsts nodevu var maksāt skaidrā naudā (bankā) vai bezskaidrā norēķina veidā- internetbankā. Maksājuma mērķī norādot: mednieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un tekstu "Valsts nodeva par mednieka sezonas karti".


saņēmējs Valsts kase, Nr. 90000050138
konts LV77TREL1060160925000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22


Maksājumu iespējams veikt arī Valsts meža dienesta struktūrvienībās ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu kartēm.


Mednieku sezonas karti, uzrādot mednieka apliecību, valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevums vai interneta bankas maksājuma izdruka, kuru maksātājs apliecina ar savu parakstu) un, ja nepieciešams, šīs samaksas atvieglojumus apliecinošo dokumentu, izsniedz Valsts meža dienesta struktūrvienībās.


Tiek pieņemti arī kolektīvi maksājumi, kad ar vienu maksājuma dokumentu apliecina valsts nodevas samaksu mednieku grupai. Maksājuma mērķī norāda tekstu "Valsts nodevas samaksa par Mednieku sezonas kartēm (gabali)". Šajā gadījumā, persona, kas saņem mednieku sezonas kartes iesniedz Valsts meža dienestā mednieku sarakstu ar attiecīgiem mednieku apliecību numuriem un parakstās par visu karšu saņemšanu.
Iespēja elektroniski saņemt mednieka sezonas karti.


No 2012. gada 1.aprīļa medniekiem tiek piedāvāta iespēja elektroniski pieteikties un elektroniski saņemt mednieka sezonas karti.


Lai to izdarītu rīkojas sekojoši:


1. Samaksā valsts nodevu.
Valsts nodevu par MEDNIEKU SEZONAS KARTI var maksāt skaidrā naudā (bankā) vai bezskaidrā norēķinu veidā- internetbankā. Maksājuma mērķī norādot: mednieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un tekstu- Valsts nodeva par mednieka sezonas karti.


Ja vienā maksājumā tiek veikts norēķins par vairākām MEDNIEKU SEZONAS KARTĒM un nav iespējams maksājuma mērķī minēt visu mednieku personu datus, tad Maksājuma mērķī norāda: Valsts nodeva par /norāda mednieku sezonas karšu skaitu/ mednieku sezonas kartēm.


2. Elektroniski aizpilda iesniegumu, iesnieguma veidlapa


3. Iesniegumu par MEDNIEKU SEZONAS KARTES saņemšanu un maksājuma uzdevumu elektroniskā veidā nosūta uz elektroniskā pasta adresi virsmežniecībām, mežniecībām vai uz adresi klienti@vmd.gov.lv un var saņemt 30 dienu laikā.


Uzmanību!


Gadījumos, ja uz Jums attiecas valsts nodevas atvieglojumi- vecuma vai izdienas pensionārs, vai pilna laika studējošais, tad nosūtot iesniegumu, jāpievieno šo apliecību elektroniskās kopijas.


Valsts meža dienests pārbauda mednieku apliecības derīgumu un izdod MEDNIEKA SEZONAS KARTI nosūtot elektroniskā veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
Mednieks MEDNIEKU SEZONAS KARTI informatīviem mērķiem izdrukā un uzrāda pēc pieprasījuma medību laikā.


Brīdinājumi


1. Sakarā ar Medību noteikumu 34. punktu mednieka pienākums ir pirms medībām informēt atbildīgo personu par plānotajām medībām un ievērot atbildīgās personas norādījumus par mednieka atrašanos medību laikā medību iecirknī. Vienas dienas laikā pēc medībām mednieks informē atbildīgo personu par medību laikā nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem.


2. Medību noteikumu 36. punkts nosaka, ka medījot individuāli publiskajās ūdenstilpēs, mednieks pats reģistrē nomedītos ūdensputnus nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā vienas dienas laikā pēc medībām un mēneša laikā pēc medību sezonas beigām Valsts meža dienesta uzraugošajā struktūrvienībā iesniedz informāciju par iepriekšējā medību sezonā nomedītajiem ūdensputniem.

 

Avots: www.zm.gov.lv