Neaizmirstiet iegādāties jaunu sezonas karti!

Sākums » Aktualitātes » 2017

Neaizmirstiet iegādāties jaunu sezonas karti!
Jaunā medību sezona sākas 1. aprīlī, tāpēc nedrīkst aizmirst iegādāties jaunu sezonas karti. To iespējams izdarīt arī elektroniski.

20.03.2017.

Mednieka sezonas kartes medniekiem izsniedz Valsts meža dienesta mežniecības pēc personas pieprasījuma.
Persona var pieprasīt un saņemt mednieka sezonas karti arī par citu mednieku (-iem).


Lai saņemtu mednieka sezonas karti, ir jāsamaksā valsts nodeva – Eur 14,23.


Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem valsts nodeva ir – Eur 4,27.


Valsts nodevu var maksāt skaidrā naudā (bankā) vai bezskaidrā norēķina veidā - internetbankā. Maksājuma mērķī norādot: mednieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un tekstu "Valsts nodeva par mednieka sezonas karti". Tas pats jāievēro, ja maksājums tiek veikts par citu mednieku.


Ja vienā maksājumā tiek veikts norēķins par vairākām mednieka sezonas kartēm un nav iespējams maksājuma mērķī minēt visu mednieku personu datus, tad Maksājuma mērķī norāda: Valsts nodeva par /norāda mednieku sezonas karšu skaitu/ mednieku sezonas kartēm.


saņēmējs Valsts kase, Nr. 90000050138
konts LV77TREL1060160925000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

 

Maksājumu iespējams veikt arī Valsts meža dienesta struktūrvienībās ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu kartēm POS terminālī.

 

Uzmanību!


Ja maksājumu Jūs neesat veicis Valsts meža dienesta mežniecībā ir jāuzrāda informācija par valsts nodevas samaksu.


Ja Jums ir piemērojams atvieglojums mednieka sezonas kartes izsniegšanā ir jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments.

 

Iespēja elektroniski saņemt mednieka sezonas karti.


Persona var pieprasīt mednieka sezonas karti izsniegt elektroniski, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.
Lai to izdarītu rīkojas sekojoši:
1. Samaksā valsts nodevu.
2. Elektroniski aizpilda pieprasījumu.
3. Pieprasījumu par mednieka sezonas kartes saņemšanu un maksājuma uzdevumu elektroniskā veidā nosūta uz elektroniskā pasta adresi mežniecībām.
4. Valsts meža dienests pārbauda mednieku apliecības derīgumu un izsniedz mednieka sezonas karti 30 dienu laikā, nosūtot elektroniskā veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.


Uzmanību!


Gadījumos, ja uz Jums attiecas valsts nodevas atvieglojums, tad nosūtot pieprasījumu, jāpievieno statusu apliecinošā dokumenta kopija.


Mednieks mednieka sezonas karti informatīviem mērķiem izdrukā un uzrāda pēc pieprasījuma medību laikā.


Atgādinām.


1. Sakarā ar Medību noteikumu 34. punktu mednieka pienākums ir pirms medībām informēt atbildīgo personu par plānotajām medībām un ievērot atbildīgās personas norādījumus par mednieka atrašanos medību laikā medību iecirknī. Vienas dienas laikā pēc medībām mednieks informē atbildīgo personu par medību laikā nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem.


2. Medību noteikumu 36. punkts nosaka, ka medījot individuāli publiskajās ūdenstilpēs, mednieks pats reģistrē nomedītos ūdensputnus nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā vienas dienas laikā pēc medībām un mēneša laikā pēc medību sezonas beigām Valsts meža dienesta uzraugošajā struktūrvienībā iesniedz informāciju par iepriekšējā medību sezonā nomedītajiem ūdensputniem.

 

Avots: Valsts meža dienests

 

Pieprasījumu sezonas kartes saņemšanai meklējiet šeit