Sākas ūdensputnu medību sezona

Sākums » Aktualitātes » 2017

Sākas ūdensputnu medību sezona
Šā gada 12. augustā plkst. 16.00 Latvijā tiks atklāta ūdensputnu medību sezona. Saskaņā ar Medību noteikumiem (http://likumi.lv/doc.php?id=267976) sezonas sākumā – no 12. augusta līdz 14. septembrim – ūdensputnu medības būs atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim katru dienu. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti arī citi medību termiņi. Informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām var iegūt Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv.

09.08.2017.

Ūdensputnu medību sezonas atklāšanā Valsts meža dienests, sadarbībā ar Valsts policiju, plāno veikt medību kontroli, galveno uzmanību pievēršot jautājumiem, kas saistīti ar noteikto drošības prasību ievērošanu medībās. Valsts meža dienests aicina medniekus cienīt un respektēt arī citus cilvēkus, kas dzīvo vai atpūšas pie ūdeņiem, un ar savām darbībām vai bezdarbību neradīt sliktu priekšstatu par medniekiem. 

 

Medniekiem, pirms došanās uz medību vietu, ieteicams ne tikai atkārtot medību drošības noteikumu prasības, bet arī painteresēties par konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumiem tās izmantošanai ūdensputnu medībās (medību tiesību īpašnieks, lietotājs, publiskās ūdenstilpes, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ūdensputnu medību liegumi un ierobežojumi, svina munīcijas lietošanas ierobežojumi). 

 

Biežāk konstatētie pārkāpumi ūdensputnu medībās ir pusautomātisko šaujamieroču izmantošana, kuru patrontelpas un magazīnas (patronu padošanas mehānisma) kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām, motorizētu braucošu ūdens transportlīdzekļu izmantošana medībās, medības bez mednieka sezonas kartes, svina munīcijas lietošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Kā arī bieži ir drošības prasību pārkāpumi: pielādēta medību šaujamieroča pārvadāšana, medījamo ūdensputnu šaušana, kad tie atrodas uz ūdens, ūdensputnu medībās no laivas “uz celšanu” – medību šaujamieročus lieto divi un vairāk no laivā esošajiem medniekiem. 

 

Saskaņā ar Medību likumu (http://likumi.lv//doc.php?id=77455) publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe. Publiskās ūdenstilpes ir noteiktas Civillikuma 1.pielikumā. (http://likumi.lv//doc.php?id=90219). Jāatgādina, ka medības ir aizliegtas publiskajās ūdenstilpēs pilsētu administratīvajā teritorijā. 

 

Medību noteikumos ir noteikta kārtība, kādā mednieki apkopo informāciju par nomedītajiem ūdensputniem ( līdz sugas līmenim) un iesniedz to Valsts meža dienestā. Tomēr jāatgādina, ka, medījot individuāli publiskajās ūdenstilpēs, mednieks pats reģistrē nomedītos ūdensputnus (identificējot līdz sugas līmenim) nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā vienas dienas laikā pēc medībām un mēneša laikā pēc medību sezonas beigām apkopoto informāciju iesniedz Valsts meža dienestā.

 

2016./2017. gada medību sezonā mednieki kopā nomedīja 17 tūkstošus ūdensputnu, tajā skaitā – 14 tūkstošus meža pīļu. Tomēr, lai varētu iegūt labāku priekšstatu par ūdensputnu populācijas stāvokli, izvērtēt to un, ja nepieciešams, plānot pasākumus stāvokļa uzlabošanai, nepieciešama iespējami precīza un plaša informācija. Mednieki tiek aicināti līdzdarboties MSAF projektā „Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte”, kura  ietvaros LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorija organizē mednieku aptauju nomedīto ūdensputnu monitoringā, aizpildot īpašu, šim nolūkam domātu anketu un sniedzot sīkākas ziņas par nomedītajiem ūdensputniem. 

 

Anketa pieejama https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/dazadi?id=3818#jump.


Avots: VMD Medību daļa