Ko pirms vēlēšanām par medību saimniecību domā politiskās partijas

Sākums » Aktualitātes » 2018

Ko pirms vēlēšanām par medību saimniecību domā politiskās partijas
Ņemot vērā, ka Latvijā ir apmēram 21 tūkstotis mednieku, medību saimniecībā ir iesaistīti arī šo mednieku radi un draugi, LATMA pirms vēlēšanām aicināja politiskās partijas atbildēt uz deviņiem jautājumiem par nākamo gadu stratēģiju attiecībā uz medību saimniecības attīstību. Lūk piecu partiju redzējums!

10.09.2018.

Kāda būs jūsu stratēģija lielo medījamo plēsēju populāciju apsaimniekošanā? 

Jaunā konservatīvā partija: Plēsēju medību termiņi un limiti ir atbilstoši tam, lai plēsēju skaits nepārsniegtu normu. Saglabāsim pašreizējo kārtību.

 

Politiskā partija KPVLV: Turpināsim lielo plēsēju monitoringu. Lēmumus balstīsim zinātniskajās atziņās par konkrētā plēsēja populācijas stāvokli un tās populācijas daļas, kuras mīt Latvijā. Jebkāda veida stratēģijas izstrādē balstīsimies uz faktiskajiem datiem un situācijas modelēšanu, piesaistot mednieku organizācijas, dabas aizsardzības organizācijas un dabas pētniekus, lai kopā diskutējot pieņemtu lēmumus, kurus realizējot iegūtu visa sabiedrība kopumā, jo dabiska ekosistēma ir pamatnosacījums kvalitatīviem dzīves apstākļiem.

 

Attīstībai Par!:  Dabā visam jābūt sabalansētam, gan dzīvnieku blīvumam, gan cilvēku līdzdarbošanās tajā. Latvijā lielo plēsēju populācijas blīvums ir viens no lielākajiem Eiropā, līdz ar to plēsēju medīšana ir atbalstāma ievērojot samērīgumu un balstoties uz regulāru izpēti, medniekiem sadarbojoties ar zinātniekiem. 

 

Latvijas Reģionu apvienība:  LRA uzskata, ka medījamo lielo plēsēju populācija jāapsaimnieko pēc ikgadējiem uzskaites datiem, nomedījamo limitu balstot uz zinātniskiem secinājumiem. 

 

Zaļo un zemnieku savienība: Esam pārliecināti, ka izstrādātie un apstiprinātie lielo medījamo plēsēju aizsardzības plāni tiek veiksmīgi īstenoti dzīvē, par ko liecina skaitļi vilku un lūšu populācijas attīstības dinamikā. Šo aizsardzības plānu veiksmīgā ieviešana nav iedomājama bez ciešas sadarbības starp uzraugošajām institūcijām, mednieku organizācijām un mednieku iesaisti visos sugu aizsardzības plānu īstenošanas posmos. Uzskatām, ka veiksmīgais darbs pie lielo plēsēju aizsardzības plāniem ir jāturpina, iegūtās zināšanas un secinājumi jāizmanto, lai šo sugu ilgtspējīga pastāvēšana netiktu apdraudēta.

 

Nacionālā apvienība: Lielo plēsēju (vilku un lūšu) medības jāsaglabā pēc esošajiem principiem (sugas aizsardzības plāns + precīza uzskate => medību kvotas). Ja no šādas sistēmas grib atkāpties attiecībā uz lūsi, tad lūšu medības tiks aizliegtas vispār, jo Biotopu direktīvas IV pielikuma suga (stingri aizsargājama suga). Esošā sistēma, lai arī iespējams uzlabojama, tomēr saglabā lielo plēsēju medīšanas tradīcijas, vienlaikus nenonākot pretrunās ar valsts saistībām. 

 

Vai atbalstāt ideju, ka medību saimniecība, tai skaitā populāciju apsaimniekošana jāvada, ņemot vērāvietējo situāciju, nevis akli pildot ne tikai Eiropas Komisijas rīkojumus, bet arī visus ieteikumus uztverot burtiski?

 

Jaunā konservatīvā partija: Atbalstām.

 

Politiskā partija KPVLV: Jā. Uzskatām, ka, pirmkārt, jāņem vērā Latvijas intereses un jebkuri lēmumi jāpieņem, balstoties zinātniskajos faktos, izvērtējot konkrēto problēmu tieši Latvijas situācijā, un modelējot arī attīstību saskaņā ar notikumiem Eiropā, jo nedzīvojam atrauti no pasaules notikumiem. Latvijas pārstāvjiem ir jābūt proaktīvākiem un drosmīgākiem sava viedokļa paudējiem, lai varētu mūsu valsts viedokli iekļaut Eiropas kopējos stratēģijas plānošanas dokumentos!  

 

Attīstībai Par!: Jā, Latvijas medību saimniecība būtu jāvada, balstoties uz vietējo situāciju. Ņemot vērā, ka Latvija ir Eiropas Savienības sastāvdaļa, ES norādījumi būtu jāuztver kā rekomendācija, izņemot tos gadījumus, kas norādījumu nepildīšana var izraisīt ekonomiskas sankcijas Latvijas valstij.    

 

Latvijas Reģionu apvienība: Eiropas Komisijas rīkojumi būtu jāuztver kā vadlīnijas un noteikti tās būtu jāvērtē sasaistē ar vietējo situāciju.

 

Zaļo un zemnieku savienība: ZZS uzskata, ka likuma burtam ir jākalpo sabiedrības interesēs, vēl jo vairāk, ja runa ir par dabas un vides aizsardzību. Latvija ir daļa no Eiropas savienības un arī mēs esam ne mazāk atbildīgi par Eiropas savienības kopējās vides politikas ieviešanu un nosprausto mērķu sasniegšanu kā citas Eiropas savienības dalībvalstis. Lai arī esam pakļauti kopējam Eiropas savienības regulējumam uzskatām, ka ir jārēķinās ar reālo situāciju dabā.

 

Nacionālā apvienība: Vietējās situācijas ievērošana attiecas ne tikai uz populāciju lielumiem un medību tradīcijām, bet arī uz valstī pastāvošiem normatīvajiem aktiem un valsts starptautiskajām saistībām (piem., kā CITES dalībpusei)

 

Vai plānots vairāk uzmanība veltīt medījamo un  nemedījamo dzīvnieku (putnu un zīdītāju) nodarīto postījumu apzināšanai un attiecīgai populāciju kontrolei?

Jaunā konservatīvā partija: Atbilstoši iepriekš uzdotajam 2. jautājumam, tiks ņemta vērā vietējā situācija un no tās izrietošie priekšlikumi.

 

Politiskā partija KPVLV: Uzskatām, ka šobrīd sistēma darbojas saskaņā ar rastajiem kompromisiem starp sabiedrības un privātīpašinieku interesēm. Tāpēc esam gatavi, ja ir pamatota nepieciešamība, uzsākt konstruktīvu diskusiju par šī jautājuma regulēšanu, kur tiek rasts atbildīgs un pārdomāts risinājums!

 

Attīstībai Par!: Uz doto brīdi atbildīgās institūcijas (VMD, LVM) sadarbībā ar medību kolektīviem, mežu īpašniekiem un lauksaimniekiem veic šo postījumu apzināšanu un operatīvi reaģē, lai samazinātu populācijas blīvumu, ja tas ir nepieciešams.    

 

Latvijas Reģionu apvienība: Medījamo un nemedījamo dzīvnieku (putnu un zīdītāju) nodarīto postījumu apzināšana, ir noteikta normatīvajos aktos. Ja situācija ar kādas populācijas nodarītajiem zaudējumi kļūst nesamērīga, LRA ir gatava izskatīt šo jautājumu atsevišķi un nepieciešamības gadījumā mainīt normatīvos aktus.

 

Zaļo un zemnieku savienība: Medījamo dzīvnieku radītie postījumi lauksaimniecībai un mežsaimniecībai ir viena no tām medību saimniecības problēmām, kuras risinājums ir saistīts ar ciešu un izprotošu iesaistīto pušu sadarbību. ZZS uzskata, ka jārūpējas ne tikai par mežsaimniecības un lauksaimniecības problēmām šajā sakarā, bet arī par vispārējo sabiedrības drošību, piemēram, rūpes par to, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu uz Latvijas autoceļiem, kuros iesaistīti medījamie dzīvnieki kā arī slimību un parazītu izplatīšanās ierobežošanu dzīvnieku vidū.    

 

Nacionālā apvienība: Medījamo dzīvnieku postījumu novērtēšana ir pašvaldību medību koordinācijas komisijas jautājums. Par nemedījamo dzīvnieku postījumiem ir atjaunotas kompensāciju izmaksas no valsts budžeta. 

 

Vai ir paredzēts pārskatīt kompensāciju par dzīvnieku nodarītajiem postījumiem apmērus un atvieglot to saņemšanas mehānismu, piemēram, vilku nodarītie postījumi lopkopībai?

Jaunā konservatīvā partija: Netiek plānotas izmaiņas kompensāciju noteikšanā.

 

Politiskā partija KPVLV: Mēs uzskatām, ka valstij ir jānodrošina palīdzība veidot vidi jebkurām zemnieku saimniecībām, kurā tiek izmantotas tehnoloģijas un mūsdienu zinātnes jaunākie atklājumi, kas nodrošina veiksmīgu līdzās pastāvēšanu gan meža dzīvniekiem, gan cilvēkam. 

 

Attīstībai Par!: Uz doto brīdi šāda iniciatīva nav paredzēta, bet, attīstoties ekonomikai un redzot, ka atbalstošie mehānismi nav pietiekami, tie var tikt pārskatīti.

 

Latvijas Reģionu apvienība:  Pašreizējā brīdī šis jautājums LRA netiek apspriests. 

 

Zaļo un zemnieku savienība: ZZS uzskata, ka ir jāatvieglo birokrātiskie šķēršļi atbalsta un palīdzības pasākumiem krīzes situācijās, par kādu var uzskatīt arī medījamo dzīvnieku radītus zaudējumus.

 

Nacionālā apvienība: Par vilku nodarītajiem postījumiem lopkopībā atbildība jāprasa no atbilstošā medību kolektīva, kuram konkrētais zemes īpašnieks ir nodevis medību tiesības. Par nemedījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem kompensācijas administrē DAP un kompensāciju izmaksa ir operatīva. 

 

Kāda rīcība sagaidāma no jūsu partijas medību saimniecības attīstības jomā? Populisms un pakļaušanās agresīvi noskaņoto vides aktīvistu spiedienam, vai racionāla saimniekošana, paļaujoties uz profesionāļu un zinātnieku spriedumu un pieredzi?

Jaunā konservatīvā partija: Mūsu partijas nostāja ir medību saimniecības racionāla apsaimniekošana, paļaujoties uz profesionāļu un zinātnieku ieteikumiem un pieredzi.

 

Politiskā partija KPVLV: Emocionāli lēmumi nevienā jomā nav pieņemami un tie parasti rada jaunas problēmas. Cilvēku sabiedrībai kā racionālu būtņu kopumam ir doda dāva no dabas – ievākt faktus, vērtēt tos, interpretēt tos un izdarīt secinājumus, kuri ir pamatoti. Mēs esam par zinātnisku pieeju ikviena jautājuma risināšanai.

 

Attīstībai Par!: Medniecība ir vēsturiska tautsaimniecības daļa, kas ir neatņemama sastāvdaļa Latvijas attīstībā. Medību saimniecību attīstība ir nedalāma ar  lauksaimniecības un mežkopības nozaru attīstību. Esam par racionālu saimniecību, kas ir balstīta uz nozares profesionāļu un pētnieku spriedumiem.

 

Latvijas Reģionu apvienība: LRA, pieņemot lēmumus, vienmēr balstās uz profesionāļu un zinātnieku atzinumiem, kas ir racionāli, pamatoti un Latvijas valstij izdevīgi.  

 

Zaļo un zemnieku savienība: ZZS vienmēr ir iestājies par racionālu un uz zināšanām balstītu valsts pārvaldes kārtību arī medību saimniecības un vides aizsardzības jomā. Zinot to, ka medību saimniecības jautājumi attiecās uz ļoti plašu sabiedrības daļu, uzskatām, ka profesionālajām organizācijām sadarbojoties ar zinātniskajām institūcijām ir jārod tādi risinājumi aktuālajām problēmām, kas pirmām kārtām ir vides aizsardzības un sabiedrības veselības interesēs. Šāda pieeja nodrošina iespēju īstenot ilgtspējīgu dabas aizsardzības un vides pārvaldības politiku, balstoties uz izmērāmiem un salīdzināmiem datiem. 

 

Nacionālā apvienība: Racionāla saimniekošana, apzinoties, ka profesionāļi var būt “abās ierakumu pusēs”.

 

Vai ir domāts par karojošo "vides aktīvistu"„ organizāciju darbības ierobežošanu, uzraudzību un sodiem par nodarīto kaitējumu un radītajiem faktiskajiem zaudējumiem un paredzētās peļņas zaudēšanu?

 

Jaunā konservatīvā partija: Demokrātiskā valstī ikvienam indivīdam, vai sabiedriskajai organizācijai ir tiesības izteikt savu viedokli, arī Jūsu minētajiem. Gadījumos, ja ir radīts reāls materiāls zaudējums, tad neapšaubāmi vainīgajai pusei tas ir jāatlīdzina likumos noteiktā kārtībā caur tiesu.

 

Politiskā partija KPVLV: Latvija ir neatkarīga un demokrātiska valsts, kurā katram sabiedrības loceklim ir tiesības brīvi paust savus uzskatus, tajā skaitā, apvienoties līdzīgi domājošiem indivīdiem. Valsts uzdevums ir nodrošināt, lai ieriekšminētās demokrātijas izpausmes nekādā veidā netiek ierobežotas. Vienlaicīgi, valstij ir ļoti nopietni jāpārvērtē dažādi atbalsta mehānismi, piešķirot lielāku atbalstu zinātniskiem projektiem un nevalstiskiem veidojumiem, nevis tādiem, kuru mērķis ir citus pārliecināt par sava emocionālā viedokļa pareizību. Latvijai, kā ļoti dažādām dzīvnieku sugām un biotopiem bagātai valstij ir ļoti svarīgi uzturēt “Zelta vidusceļu” starp dabas aizsardzības un saimnieciskajām interesēm. Lielā mērā tieši medības ir tās, kuras ļauj šo samērīgumu uzturēt, jo izmainītās vides apstākļos (piemēram, Latvija ietilpst mežu zonā, kurā labības lauki, pļavas un pilsētas ir cilvēka veidotas un tādējādi dabiski pastāvēt nevar), taču arī medību ietekme noteiktos apstākļos, var radīt pārmērīgu apdraudējumu noteiktām dzīvnieku populācijām. Līdz ar to, jebkuri lēmumi valsts līmenī ir jāpieņem, balstoties zinātniskos faktos. Vienlaicīgi, demokrātiskās sabiedrības pamata principus un tiesības katram paust savu viedokli mēs negrasāmies mainīt!

 

Attīstībai Par!: Demokrātiskā valstī visiem ir tiesības izteikt savu viedokli, nepārkāpjot noteikto likumdošanu un nenodarot kaitējumu citiem.

 

Latvijas Reģionu apvienība: LRA atbalsta demokrātisku viedokļa paušanu, no jebkādām sabiedrības grupām, ja tas neapdraud Latvijas valsts un sabiedrības drošību.

 

Zaļo un zemnieku savienība: ZZS iestājas par visa veida viedokļu un uzskatu paušanas brīvību, vienlaikus vēlamies vērst uzmanību uz to, ka nekādā veidā neatbalstām pret sabiedrības indivīdu vērstas kampaņas, īpašumu bojāšanu un cita veida likumīgu tiesību izmantošanas ierobežošanu, tai skaitā tiesības nodarboties ar medībām Latvijas teritorijā.

 

Nacionālā apvienība: Latvijā ir demokrātija un katram pilsonim ir tiesības uz viedokli un rīcības brīvību, tai skaitā darbošanos NVO. Vai tas ir jāierobežo?

 

Kāda ir jūsu politiskā spēka nostāja, aizstāvot mednieku tiesības nodarboties ar valsts definētu un uzraudzītu nodarbi – medībām, ņemot vērā, ka tā ir ļoti svarīga tautsaimniecības nozare, kurā mednieki iegulda personīgo laiku un lielus līdzekļus?

Jaunā konservatīvā partija: Mēs esam par mednieku tiesībām nodarboties ar medībām atbilstoši Medību likumam un pārējiem noteikumiem un normatīviem.

 

Politiskā partija KPVLV: Nekādas radikālas izmaiņas nav plānotas, jo kā pierāda medījamo dzīvnieku sugu populāciju skaita novērtēšana vai monitorings sugām, kurām tas tiek veikts, visu medījamo dzīvnieku sugu populācijas (izņemot meža cūkas Āfrikas cūku mēra dēļ) ir stabilas. Tas nozīmē, ka Latvijas medību saimniecība kopumā vērtējama kā pareiza un jautājumi par izmaiņām var būt bāzēti vienīgi konkrētos faktos, piemēram, ja kāda populācija, ārēju faktoru ietekmē piedzīvo problēmas vai, gluži pretēji, pieaugumu, kas jūtami ietekmē saimnieciskās intereses. Mūsu nostāja ir – vairāk finansējumu ilgtermiņa zinātniskiem pētījumiem, lai jebkādas izmaiņas medību samniecībā būtu zinātniski pamatotas, nevis emocionālas. 

 

Attīstībai Par!: Cilvēku tiesības piedalīties medību procesā ir noteiktas Saeimas likumos un MK noteikumos. Medības Latvijā ir ar senām tradicijām un lielu pieredzi, kuras guvušas atzinību arī ārpus valsts robežām gan medību izstādēs, gan starptautiskās sadarbībās. Medniecība ir atbalstāma nodarbe. VMD turpinās uzraudzīt medību procesus valstī un sadarbībā ar mednieku pārstāvošām organizācijām sagaidam, ka rekomendēs, kas vēl ir nepieciešams nozares attīstībai.   

 

Latvijas Reģionu apvienība:  LRA vienmēr aizstāvēs mednieku, kā arī citu Latvijas sabiedrības grupu intereses. 

 

Zaļo un zemnieku savienība: ZZS uzskata, ka medniecībai un medību saimniecībai ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē ir neatņemama vides un dabas aizsardzības funkcija. Tā ir cieši saistīta ar citām tautsaimniecības nozarēm un tās nosprausto mērķu un definēto uzdevumu sasniegšanā ir iesaistīta plaša sabiedrības daļa, kura brīvprātīgi sniedz nenovērtējamu ieguldījumu dabas aizsardzībā. ZZS uzskata, ka ir jāsniedz valsts atbalsts mednieku izglītošanā un apmācībā, lai vecinātu izpratni par ilgtspējīgas vides apsaimniekošanas principiem un jāstiprina mednieku līdzdalība dažādu problēmu, piemēram, Āfrikas cūku mēris un tml., apkarošanā.

 

Nacionālā apvienība: Valstij, uzliekot būtiskus pienākumus medniekiem, ir jāņem vērā arī mednieku tiesības.

 

Kāda būs jūsu nostāja Āfrikas cūku mēra jautājumā? Vai ir paredzēts atbalstīt mednieku centienus kontrolēt situāciju, finansēt pētījumus, higiēnas un biodrošības pasākumus, ieskaitot mežacūku atlieku savākšanas konteineru un krematoriju iegādi/atjaunošanu?

 

Jaunā konservatīvā partija: Jā, mēs atbalstām minētos pasākumus Āfrikas cūku mēra ierobežošanā.

 

Politiskā partija KPVLV: Āfrikas cūku mēra problēma lielā mērā ir parādījusi Latvijas dienestu nespēju sistēmiski risināt problēmas. Zinot, ka Āfrikas cūku mēris tuvojas Latvijai (par epizootijas izplatību Krievijā informācija bija pieejama vairākus gadus, pirms Āfrikas cūku mēris nonāca Latvijas teritorijā). Līdz Āfrikas cūku mēris tika konstatēts Latvijas teritorijā, atbildīgie dienesti būtībā sabiedrību pat neinformēja par šo bīstamo slimību – plakāti un bukleti parādījās tikai pēc tam. Līdz ar to, šobrīd pirmais uzdevums būtu izvērtēt dienestu atbildību, paveikto un plānoto pēc būtības, kā arī, apzinoties, ka problēma ir starpnacionāla, jebkādus turpmākus pasākumus koordinēt jau Eiropas Savienības līmenī, tajā skaitā, iegūt nepieciešamo finansiālo atbalstu primārās biodrošības nodrošināšanai medniekiem, meža izstrādātājiem un arī lauksaimniekiem – visiem, kuriem ir augsts risks nonākt saskarē ar inficētajām meža cūkām.  

 

Attīstībai Par!: Āfrikas cūku mēris ir vēl neiepazīta slimība, kura nodarījusi neatgriezeniskus zaudējumus gan Latvijas dabai, gan tautsaimniecībai, un jebkura darbība šīs sērgas ierobežošanai ir atbalstāma.

 

Latvijas Reģionu apvienība:  LRA atbalsta mednieku centienus kontrolēt situāciju, finansēt pētījumus, higiēnas un biodrošības pasākumus Āfrikas cūku mēra jautājumā. 

 

Zaļo un zemnieku savienība: Āfrikas cūku mēris ir nesis zaudējumus ne tikai Latvijas dabai, bet arī tautsaimniecībai. Āfrikas cūku mēra izplatīšanas ierobežošana Latvijas teritorijā bija izaicinājums gan valsts pārvaldes un medības uzraugošajām iestādēm, kā arī mednieku organizācijām. Šobrīd, atskatoties un paveikto, jāsecina, ka ir bijušas gan pozitīvas lietas, gan arī ne tik pozitīvas lietas. Āfrikas cūku mēra izplatība Latvijā vēl turpinās, un tas tikai apliecina situācijas nopietnību, taču šajā sakarā mums jāskatās plašāk. Mēs esam saskārušies ar ekoloģisku problēmu, kura pastāv ne tikai Eiropas savienībā, bet arī mūsu Austrumu kaimiņu zemēs – Krievijā, Baltkrievijā. ZZS uzskata, ka Āfrikas cūku mēra apkarošanā Latvijai ir nozīmīga pieredze ar kuru varam dalīties ar valstīm, kas vēl tikai sastapsies ar šo problēmu.  

 

Nacionālā apvienība: Atbalstam mednieku centienus kontrolēt situāciju ar Āfrikas cūku mēri un visus pārējos pasākumus, kas saistīti ar Āfrikas cūku mēra ierobežošanu.

 

Esošā medību iecirkņu sistēma grauj medību saimniecību un rada nesaskaņa kolektīvu starpā. Vai ir paredzēts atbalstīt grozījumus Medību likumā, nosakot konkrētas iecirkņu ārējās robežas vai kā citādi nospraužot nemainīgas robežas?

 

Jaunā konservatīvā partija: Mēs atbalstām konkrēto, nemainīgo iecirkņu ārējo robežu noteikšanu. Mūsu mērķis ir veikt grozījumus LR Medību likumā ieviešot sekojošos pantus no Igaunijas Republikas Medību likuma:„25. Pants. Medības uz nekustāmā īpašuma (zemes īpašums, meža īpašums).(1) Lai medītu uz nekustāmā īpašuma, nepieciešams noslēgt līgumu ar zemes īpašnieku. Līgums par valsts zemes izmantošanu medību vajadzībām tiek noslēgts ar personu, kuru nosaka valsts zemes pārvaldnieks.  (2) Ja zemes īpašnieks nav aizliedzis medības uz savas zemes, medības drīkst notikt bez līguma uz šī nekustāmā īpašuma no saullēkta līdz saulrietam, bet ne tuvāk par 200 metriem no ēkām.”

 

Politiskā partija KPVLV: Medību tiesības, saskaņā ar Civillikumu ir saistītas ar īpašuma tiesībām, līdz ar to, lai kaut ko mainītu, vispirms būtu jāmaina Civillikums. Ņemot vērā, ka civiltiesisko attiecību nosacījumu izmaiņu ietekme uz sabiedrību ir ļoti nopietna, attiecīgas Civillikuma izmaiņas šobrīd nav veicamas bez visaptveroša izvērtējuma par šādu izmaiņu ietekmi. Ja, piemēram, Civillikumā tiks virzītas izmaiņas tā 1042.pantā, sakarā ar zemes dzīļu apgūšanu, vienlaicīgi, varētu spriest arī par medību tiesību aprites izmaiņām, jo būtībā jautājumi idejiski ir saistīti. Jāpiekrīt, ka esošā situācija sarežģī medību tiesību apriti, taču no otras puses, Medību likumā ir ieviests instruments – Medību koordinācijas komisijas – ar kura palīdzību šobrīd var risināt situācijas, kurās medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi nav ierobežojami privātīpašnieku interešu un uzskatu dēļ.  

 

Attīstībai Par!:  Atbalstām noteikt medību platības pēc ārējām robežām un apmedīšanu veikt katrā platībā pēc konkrētiem uzskaitītajiem bojājumiem.  

 

Latvijas Reģionu apvienība:  LRA atzīst, ka jautājums par medību iecirkņu robežām, prasa plašāku diskusiju un likumdošanas izmaiņas. LRA ir gatava kopā ar nozares pārstāvjiem un ieinteresētajām sabiedriskajām organizācijām iesaistīties šī jautājuma risināšanā. 

 

Zaļo un zemnieku savienība: Šobrīd noteiktais kritērijs medību iecirknim kā vienlaidus platībai ar pārrāvumu ne vairāk kā 100 metri. ZZS piekrīt, ka šāda kārtība ir sarežģīti administrējama un resursu ietilpīga, turklāt situācija noslēgto medību līgumu jomā nepārtraukti mainās un informācijas apmaiņa starp Valsts meža dienestu un medību tiesību lietotājiem rada milzīgu administratīvo slogu. Lai arī darbs pie medību iecirkņu ārējo robežu noteikšanas un ieviešanas likumdošanas izstrādes saskaras ar dažādiem juridiskiem šķēršļiem it īpaši jautājumos, kas skar zemju īpašnieku tiesības rīkoties medību tiesībām pēc saviem ieskatiem, ZZS uzskata, ka ir jāvirzās uz to, lai pilnveidotu vienmērīgu medību platību apsaimniekošanas principus. Šajā sakarā ZZS vēlas vērst uzmanību arī uz mednieku sabiedrisko organizāciju lomu šādas iniciatīvas virzīšanā un veicināt diskusiju mednieku vidū par esošās kārtības pilnveidošanas iespējām.

 

Nacionālā apvienība: Ja no mednieku puses tiks virzīta šāda iniciatīva, mūsu partija apņemas atbalstīt grozījumus Medību likumā, nosakot konkrētas iecirkņu ārējās robežas.

 

Partiju apvienības Jaunā Vienotība redzējums par medībām un medību saimniecību: 

 

Kaut arī JAUNĀ VIENOTĪBA nav vadījusi Zemkopības ministriju, partiju apvienība izprot medību jautājumu sarežģītību, kā arī sabiedrisko un privāto interešu saskaņošanas nepieciešamību medniecības rīcībpolitikas veidošanā.


JAUNĀ VIENOTĪBA atbalsta sabiedrisku diskusiju, kas atļautu izveidot sabiedrības vairākuma atbalstītus medniecības regulējumus, kas ņemtu vērā dažādos medniecības mērķus un radītu mūsdienām atbilstošu regulējumu, lai saskaņotu dažādos (sabiedriskos un privātos) medniecības mērķus un dzīvnieku aizsardzības jautājumus. 


JAUNĀS VIENOTĪBAS vērtējumā būtu jāsaskaņo un juridiski jānoregulē sekojoši medniecības veidi:


1) Sadzīves medniecība, kad vēl arvien daļa iedzīvotāju piedalās medībās medījumu gaļas ieguvei. Daudziem lauku iedzīvotajiem šis vēl arvien ir būtisks ģimenes uzturēšanas atbalsta pasākums;

2) Medības veselības un drošības nodrošināšanai. Dažādi prevencijas pasākumi, tajā skaitā medības apdzīvotās vietās. (piem., mežacūkas, lapsas, bebri,  u.c. pilsētās);

3) Medības dabas aizsardzības vajadzībām. Piem., invazīvo sugu (šakāļi, u.c.) likvidēšana, dabas teritoriju dabiskuma saglabāšana;

4) Zinātniskā medīšana – medības, lai pilnveidotu un attīstītu zināšanas par medību faunu;

5) Dzīvnieku postījumu kontrole. Pārsvarā civiltiesiski risināms, starp medību tiesību īpašnieku un to lietotāju;

6) Komercmedības – dažādo medību tiesību komerciāla realizācija;

7) Sporta un tradicionālo metožu medības.

 

Esot ES dalībvalstij, Latvija ievēro tās likumdošanu un efektīvi var pārstāvēt un ietekmēt tās politiku. Liela daļa medību jautājumu (iecirkņi, mednieku un zemes īpašnieku saistība) ir izveidojušās vēsturiski un būtu risināmas divpusējās (vai vairāk pušu) civiltiesiskās attiecībās. JAUNĀ VIENOTĪBA uzskata, ka valsts regulējums paredzams sabiedrisko interešu nodrošināšanai.

 

Partijas  apvienības Progresīvie redzējums par medībām un medību saimniecību: 

 

Medības jāuztver kā daļa no vides apsaimniekošanas un dabas aizsardzības procesa. Medībām ir svarīga loma dzīvnieku populācijas regulēšanā, jo īpaši tagad, kad globalizācijas un klimata pārmaiņu dēļ Latvijas teritorijā ienāk tai iepriekš neraksturīgas sugas (piemēram, jenotsuns, Amerikas ūdele, Sika briedis, zeltainais šakālis), apdraudot vietējās populācijas dzīvotspēju. Mednieki spēj efektīvi cīnīties ar šīm invazīvajām sugām. Medniekiem ir neaizstājama nozīme arī tādu infekcijas slimību kā cūku mēris apkarošanā. Bez tam arī medības ir daļa no Latvijas lauku tradicionālā dzīvesveida. 


Medību regulējumam jāņem vērā dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas prasības, sabalansējot tās ar mednieku interesēm. Mēs esam par pierādījumos balstītu politiku, tāpēc uzskatām, ka nepieciešams regulārs dzīvnieku sugu monitorings un medību ietekmes izpēte. Tajā pašā uzsveram, ka esam par ētiskām medībām, ievērojot labo praksi – selektīvo medību principu ievērošanu, dzīvnieka nogalināšanu pēc iespējas momentāli, kā arī no dzīvnieka iegūto labumu – gaļas, ādu, trofejas izmantošanu nevis izmešanu. Mēs aicinām medniekus pārdomāt, cik ētiskas ir trofeju bildes, pozējot pie nogalinātā dzīvnieka, pirms tās publicēt. Mēs iestājamies par pāreju uz dabai draudzīgāko bezsvina munīciju. Attiecībā uz aktīvistiem, kas cīnās par lielāku medību ierobežošanu, uzskatām, ka arī viņiem ir tiesības paust savu viedokli un mēs aizstāvam runas brīvību. Tajā pašā laikā esam par likumu ievērošanu un neatbalstām nedz vandālismu, nedz huligānismu. Ja vandālisms ir nodarījis zaudējumus, tad tālāk ir jārīkojas tiesībsargājošām iestādēm likumos paredzētajā kārtībā. 


Vēlamies precizēt, ka Eiropas Komisija neizdod rīkojumus. Regulas un direktīvas ir normatīvie akti, kas tiek pieņemti, ņemot vērā arī Latvijas intereses un ieguldījumu. Gadījumā, ja ir atšķirīgi uzskati par tiesību aktu prasību interpretāciju, tie ir jāskaidro sadarbībā starp likumu sagatavotājiem un nozares profesionāļiem un ekspertiem. Tādos gadījumos, ja nozari pārstāvoša organizācija, šajā gadījumā, jūs, uzskatāt, ka pašreizējās normatīvo aktu prasības ir neadekvātas un noved pie nesaskaņām, šos jautājumus ir jāiekļauj nozares politikas veidotāju darba kārtībā. Mēs noteikti atbalstītu jūsu vēlmi pēc jautājuma izskatīšanas tiesiskā regulējuma uzlabošanai.