Par medību torņiem

Sākums » Aktualitātes » 2019

Par medību torņiem
Turpinot mednieku organizāciju lietotās un ierīkotās infrastruktūras analīzi, LVM ir veicis padziļinātu normatīvo aktu analīzi, lai izvērtētu, kuri medību torņi ir uzskatāmi par medību infrastruktūru, bet kuri par tūrisma infrastruktūru un I vai II grupas inženierbūvēm. Meža likums, Medību likums, Medību noteikumi, Būvniecības likums, Vispārīgie būvnoteikumi veido to tiesisko ietvaru, kura robežās ir veidojama izpratne par medību torņu kā medību infrastruktūras elementa būtību.

30.05.2019.

Tie medību torņi (kā pārvietojami, tā stacionāri), kas nodrošina medību ar dzinējiem vai traucēšanu, vai uz gaidi funkciju, ir atzīstami par medību infrastruktūru, kurus ierīko uz medību tiesību (zemes īpašuma tiesības vai medību tiesību nomas vai patapinājuma tiesības) pamata. Medību torņu ierīkošanai nav nepieciešams saskaņojums ar būvvaldi. Medniekiem ir  jāievēro zemes īpašnieka pielīgtās prasības. LVM gadījumā – Medību infrastruktūras rokasgrāmata (https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/izdota-medibu-infrastrukturas-rokasgramata ).

LVM sadarbībā ar mednieku NVO ir nonākušas pie kopsaucēja, ka medību torņu specifikācija ir šāda:

  • Augstums līdz 10 m;
  • Nojume līdz 4 m²;
  • Platformas laukums kopā ar nojumi līdz 6 m²;
  • bez inženiertīkliem.

Medību torņu ierīkošanā maksimāli izmantojami dabiskie kokmateriāli. Visi tie torņi, kas pārsniedz minētos specifikācijas parametrus ir uzskatāmi par I vai II grupas inženierbūvēm, kuru ierīkošanas pamats ir cits līgums ar zemes īpašnieku un nepieciešama saskaņošana ar būvvaldi.

Guntis Ščepaniks, AS “Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras un medību vadītājs