Sestdien ūdensputnu medību sezonas atklāšana

Sākums » Aktualitātes » 2021

Sestdien ūdensputnu medību sezonas atklāšana
Sestdien, 14. augustā, plkst. 16.00 Latvijā tiks atklāta ūdensputnu medību sezona. Saskaņā ar Medību noteikumiem ūdensputnu medību sezonas sākumā (no 14. augusta līdz 14. septembrim) tos būs atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim – katru dienu. Jāatceras, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi.

12.08.2021.

Medniekiem pirms došanās uz medību vietu ieteicams atkārtot medību drošības noteikumu prasības, kā arī painteresēties par konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumiem, kas saistīti ar ūdensputnu medībām (medību tiesību īpašnieks vai lietotājs, ūdenstilpes publiskais statuss, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ūdensputnu medību liegumi un ierobežojumi, svina munīcijas lietošanas ierobežojumi).

 

Saskaņā ar Medību likumu publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe. Publisko ezeru un upju saraksts ir atrodams Civillikuma 1. pielikumā.

 

Medības ir aizliegtas pilsētu teritorijā, tādēļ publiskajās ūdenstilpēs pilsētu administratīvajā teritorijā ūdensputnus medīt aizliegts.

 

Medību noteikumos  ir noteikta kārtība, kādā mednieki apkopo informāciju par nomedītajiem ūdensputniem (līdz sugas līmenim) un iesniedz to Valsts meža dienestā. Medījot individuāli publiskajās ūdenstilpēs, mednieks pats reģistrē nomedītos ūdensputnus nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā (identificējot putnus līdz sugas līmenim) vienas dienas laikā pēc medībām. Mēneša laikā pēc medību sezonas beigām apkopoto informāciju iesniedz Valsts meža dienestā.

 

Apskatīt medījamo ūdensputnu elektronisko noteicēju un ziņot par nomedītajiem ūdensputniem iespējams arī tiešsaistes adresē www.nomeditie.org. Nomedīto ūdensputnu monitoringā var piedalīties arī sūtot informāciju pa e-pastu nomeditie@lu.lv, Whatsapp uz numuru 25764272 vai 26542733, Facebook tīklā, pa parasto pastu Antrai Stīpniecei, LU Bioloģijas institūts, Ojāra Vācieša iela 4, Rīga, LV-1004.

 

Ūdensputnu medību sezonas atklāšanas laikā Valsts meža dienests sadarbībā ar Valsts policiju plāno veikt medību kontroli, galveno uzmanību pievēršot jautājumiem, kas saistīti ar noteikto drošības prasību ievērošanu medībās. Tā kā saskaņā ar Medību likumu  publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe, Valsts meža dienests aicina medniekus cienīt un respektēt arī citus cilvēkus, kuri dzīvo vai atpūšas pie ūdens.

 

Liela uzmanība, kā katru gadu, tiek pievērsta medību dokumentācijai, ieroču pārbaudēm, šogad īpaša uzmanība tikšot pievērsta svina un bezsvina munīcijas kontrolei. Tāpat atgādinām, ka medīt ar ieroci alkoholisko dzērienu (izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 0,5 promiles), kā arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē ir aizliegts. Īpaša uzmanība jāpievērš šaujamieroču transportēšanas un glabāšanas prasībām.

 

Ūdensputnu medībās ieroci atļauts pielādēt, ja:

1. medījot pieejot vai brienot, ir sasniegta medību platību robeža;

2. medījot no laivas “uz celšanu”, ieņemts stabils stāvoklis laivā;

3. mednieki ieņēmuši vietu stacionārā stāvvietā vai laivā.

– Ūdensputnu medībās no laivas “uz celšanu” ieroci atļauts lietot tikai vienam no laivā esošajiem medniekiem, kurš nestumj laivu.

– Ūdensputnu medībās, noliekot ieroci, to izlādē.

– Ūdensputnu medībās no laivas “uz celšanu” mednieki, mainoties vietām, ieroci izlādē un noliek laivā, lai tas nekristu un neslīdētu. Ieroci šāvējam pasniedz tikai pēc tam, kad mednieki no jauna ieņēmuši savas vietas. Pasniedzot ieroci, tā stobram jābūt vērstam uz augšu. Parādoties medījamam ūdensputnam, mednieks, kas stumj laivu, pārtrauc laivas virzīšanu uz priekšu, nodrošinot šāvējam iespējami stabilu stāvokli.

– Ūdensputnu medībās, ja laiva ir stacionāra (apstādināta), atļauts šaut visiem laivā esošajiem medniekiem pēc iepriekšējas vienošanās par šaušanas sektoriem. Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts šaut pāri cita mednieka galvai.

 

Aizliegts:

1. šaut uz neskaidri redzamu mērķi (piemēram, tumsā, pret sauli, uz dzīvnieku, ko aizsedz koku un krūmu zari, zāle);

2. piedalīties medībās ar lietošanā saņemtu ieroci, ja tā nodošana un saņemšana nav reģistrēta šo noteikumu 26. punktā noteiktajā kārtībā un ja ieroča īpašnieks nepiedalās šajās medībās;

3. lietot ieroci ar tehniskiem defektiem;

4. šaut no vairākiem stobriem vienlaikus;

5. šaut valsts robežas virzienā, ja izšautā lode saskaņā ar ieroča un munīcijas tehnisko raksturojumu tiešā tēmējumā var trāpīt valsts robežas joslā vai šķērsot valsts robežu;

6. pasniegt pielādētu ieroci citai personai;

7. bojāt meža un medību infrastruktūras elementus (piemēram, medību torņus, barotavas, laipas, tiltus), kā arī traucēt medību norisi;

8. veidot mednieku līniju uz valsts galvenajiem autoceļiem, kā arī uz šo autoceļu zemes nodalījuma joslas;

9. turēt pirkstus uz abām medību šaujamieroča mēlītēm vienlaikus;

10. šaut uz lidojošu medījamo putnu, ja tas atrodas leņķī, kas šaurāks par 30 grādiem no horizonta, un ja pārskatāmība šaušanas virzienā ir mazāka par 150 metriem;

11. šaut medījamo ūdensputnu uz ūdens, izņemot ievainota putna piešaušanu, ja šāviena virzienā 150 metru attālumā teritorija ir pārskatāma un tajā neatrodas cilvēki;

12. medīt ar ieroci alkoholisko dzērienu (izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 0,5 promiles), kā arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.