Iesniegums par vispārīgā administratīvā akta izdošanu attiecībā uz pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2021./2022.gada medību sezonā

Sākums » Aktualitātes » 2022

Iesniegums par vispārīgā administratīvā akta izdošanu attiecībā uz pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2021./2022.gada medību sezonā
LATMA ir vērsusies Zemkopības ministrijā un Valsts meža dienestā ar iesniegumu par vispārīgā administratīvā akta izdošanu attiecībā uz pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2021./2022.gada medību sezonā.

04.01.2022.

Atbilstoši 2014.gada 22.jūlija Ministra kabineta noteikumu Nr. 421 “Medību noteikumi”, turpmāk – Medību noteikumi, 3.1.5.punktam, lūši (Lynx lynx) var tikt medīti no 1. decembra līdz Valsts meža dienesta noteiktā pieļaujamā nomedīšanas apjoma izmantošanai medību platībās (turpmāk – nomedīšanas apjoms), bet ne ilgāk par 31. martu. Tas nozīmē, ka VMD prerogatīva un pienākums katru gadu ir izdot vispārīgo administratīvo aktu, kurā tiek noteikts pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms katrā sezonā. Pie šādas kārtības līdz šim pieturējās arī pats VMD, katru gadu izdodot rīkojumu attiecībā uz sezonā pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu (sk., piemēram, VMD ģenerāldirektora 2020.gada 30.novembra rīkojumu Nr.172 “Par pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2020./2021. gada medību sezonā”.). Taču šobrīd ir izveidojusies situācija, ka VMD, pretēji Medību noteikumos noteiktajam, šo savu funkciju nav izpildījusi, radot normatīvā regulējuma vakuumu attiecībā uz lūšu nomedīšanas apjomu 2021./2022.gada medību sezonā.

Lūsis joprojām ir iekļauts Medību noteikumos kā medījama suga. Tā medības būtu jāierobežo tad, ja lūšu populācija samazinātos, būtu apdraudēta, bet pieejamie zinātniskie dati par to neliecina. Tostarp paša VMD mājas lapā publicētajā “Lūšu populācijas stāvokļa novērtējums 2021./2022. gada medību sezonā” norādīts:

1. Nomedīto īpatņu vecumstruktūra norāda uz stabilu lūšu populācijas kopējo vecumstruktūru.

2. Svarīgākais rādītājs ir izmaiņas vidējā vecuma klasē, kas nodrošina populācijas spēju atjaunoties. Vidējās vecuma klases stāvoklis lūšu populācijā viennozīmīgi raksturojams kā stabils, kas ilgtermiņā nodrošina lūšu populācijas pieaugumu.

3. Secināms, ka lūšu populācijas pašreizējais dzimumstruktūras stāvoklis kopumā ir stabils. Kopējā tēviņu īpatsvara pieaugums populācijā ir vērtējams ilgākā periodā, taču var būt par indikatoru populācijas vides kapacitātei.

Iesniegumā LATMA norāda uz to, ka nav saprotams, kādēļ šogad nav noteikts lūšu nomedīšanas limits un aicina to izdarīt, nosakot lūšu nomedīšanas apjomu 40 indivīdu apmērā.