FACE datubāze par ES medījamo putnu sugām

Sākums » Aktualitātes » 2023

FACE datubāze par ES medījamo putnu sugām
Lai varētu sekmīgi īstenot diskusijas par ilgtspējīgu putnu medīšanu Eiropas Savienībā, Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE) izmanto dažādus zinātniski pieejamus datus.

19.05.2023.

Viens no būtiskākajiem informācijas avotiem par dažādām putnu sugām ir informācija par NATURA 2000 teritorijām, ko iesūta katra dalībvalsts, atbilstoši Putnu direktīvas 12.panta prasībām. 

 

Katru gadu ES dalībvalstīm jāziņo par putnu populāciju lielumu un stāvokli, kā arī aizsardzības statusu. Eiropas Vides aģentūra, piesaistot arī Eiropas Komisijas konsultantus, apkopo un pārskata iesūtīto informāciju. 

 

Šo informāciju attiecībā uz medījamo putnu sugām izvērtē arī FACE, lai atvieglotu Eiropas medniekiem, likumdevējiem un citām iesaistītām pusēm piekļuvi šiem datiem. 

 

Pirmoreiz FACE uzmanīgi novērtēja dalībvalstu nosūtītos datus Putnu direktīvā noteiktajā kārtībā par laika posmu no 2013. līdz 2018. gadam. Dažas dalībvalstis sniedza ticamus datus, pamatojoties uz pilnīgiem pētījumiem. Lielākās problēmas gan ir saistītas ar nepilnīgu datu ziņošanu, datu ziņošanu, kas nav sadalīta sugu līmenī (piemēram, "pīles"), vai datu neesamību ziņojumā par divām dalībvalstīm.

 

Šī pirmā ES datu kopa par nomedīšanas apjomu ir palikusi lielākoties neizmantota, izņemot dažus sugu aizsardzības un apsaimniekošanas plānus, bet, apzinoties problēmas, šie dati var kalpot kā vērtīgs pamats, lai radītu labākus novērtējumus, ja tas ir nepieciešams.

 

FACE mudina dalībvalstis ņemt vērā šīs atziņas, lai uzlabotu nomedīšanas apjomu datu ziņošanu nākamajā ziņošanas periodā 2025. gadā. 

 

Avots: FACE