Likumi

Sākums » Medības Latvijā » Likumi

Medību kārtību un norisi Latvijā nosaka virkne medības reglamentējošu normatīvo aktu. Katra mednieka pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī sekot līdzi izmaiņām Medību likumā vai Ministru kabineta noteikumos.

 

Medību likuma mērķis ir reglamentēt medību saimniecības pamatnoteikumus.

Medību likums nosaka:

- vispārējos medību noteikumus

- mednieka apliecības izsniegšanas kārtību un medību tiesību pamatprincipus

- medību platību apjomus, nomedīšanas apmjomu noteikšanas kārtību

- kas uzskatāms par nelikumīgām medībām

- medību resursu uzraudzības un medību kontroles kārtību

- Medību saimniecības attīstības fonda pamatprincipus.

 

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums.

Šā likuma mērķis ir noteikt valsts institūciju un privātpersonu tiesības un pienākumus attiecībā uz ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un to sastāvdaļu apriti Latvijā, kā arī noteikt šo priekšmetu klasifikāciju, aizliegumus un ierobežojumus attiecībā uz šiem priekšmetiem, lai garantētu personu un sabiedrības drošību.


22.07.2014. MK noteikumi Nr.421  "Medību noteikumi".

 

1. Noteikumi nosaka:
1.1. medījamo dzīvnieku sugas, medību termiņus, kā arī gadījumus, kad iespējamas medības ārpus medību termiņiem;
1.2. kārtību, kādā Valsts meža dienests ir tiesīgs mainīt zīdītāju medību termiņus, kā arī noteikt papildu ierobežojumus medību organizēšanai atbilstoši attiecīgās dzīvnieku populācijas stāvoklim, meteoroloģiskajiem apstākļiem un fenoloģiskajai situācijai;
1.3. medību tiesību apriti, to nodošanas kārtību un minimālo termiņu, kā arī šo tiesību īstenošanas un atcelšanas kārtību;
1.4. medību iecirkņu izveidošanas un reģistrēšanas kārtību, kā arī kritērijus medību platību atzīšanai par vienlaidu medību platību;
1.5. medību norises dokumentēšanas un informācijas aprites kārtību medību jomā;
1.6. mednieka sezonas kartes izsniegšanas kārtību;
1.7. medību atļauju izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību un nosacījumus medību atļaujas izsniegšanai medījamo dzīvnieku medīšanai postījumu vietās;
1.8. kārtību, kādā izsniedz un anulē atļaujas medījamo dzīvnieku ķeršanai savvaļā, ievešanai Latvijā, izmantošanai šķirnes medību suņu apmācībā vai zinātniskajā pētniecībā, turēšanai nebrīvē un izlaišanai savvaļā;
1.9. medību vadītāja pienākumus un tiesības;
1.10. medību šaujamieroča un medību munīcijas izmantošanas kārtību, kā arī medībās ievērojamās drošības prasības;
1.11. medību rīku un lielas jaudas pneimatisko ieroču izmantošanas kārtību;
1.12. kārtību, kādā publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medī nelimitēto medījamo sugu dzīvniekus;
1.13. šķirnes medību suņu apzīmēšanas kārtību un izmantošanu medībās;
1.14. nomedītā dzīvnieka pārvietošanas kārtību;
1.15. kārtību, kādā rīkojas ar medījamiem dzīvniekiem, kuru bojāejas iemesls nav medīšana, ķeršana vai turēšana nebrīvē;
1.16. kārtību, kādā medību trofejas izved no Latvijas.

 

10.12.2013. MK noteikumi Nr. 1455 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums"

 

17.12.2013. MK noteikumi Nr. 1483 "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi".

Noteikumi nosaka kārtību, kādā pieļaujama savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošana.

 

17.07.2007. MK noteikumi Nr.497 "Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki".

Noteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki. Materiālo zaudējumu apmēru nosaka, ja postījumu vietās ir veikti aizsardzības pasākumi pret postījumiem.

 

29.10.2013. MK noteikumi Nr. 1194. "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās".

 

09.01.2007. MK noteikumi Nr.46 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu".

Noteikumi nosaka valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību.

 

02.03.2004. MK noteikumi Nr.109 "Noteikumi par valsts nodevu par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas, kā arī medību trofeju izvešanas kārtību".

 

 

17.12.2013. MK noteikumi Nr.1482 "Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi".

 

02.03.2004. MK noteikumi Nr.110 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību".

Noteikumi nosaka mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību.